Algemene voorwaarden

Neem contact met ons op

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende de betaling van de door dierenartsen, leden van de
koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, ten behoeve van hun
cliënten/patienten verrichte werkzaamheden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betaling van de door deze dierenartsen in opdracht van cliënten
  gedane diergeneeskundige verrichtingen en/of in het kader daarvan gedane leveringen van medicamenten.
 2. Voor wat betreft de in rekening te brengen tarieven en honoraria stelt de dierenarts, naar gelang tijd en
  omstandigheden, zijn/haar eigen tarieven vast. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
 3. Betaling van de nota van de dierenarts kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders is
  overeengekomen. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien meer nota’s openstaan worden niet integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening
  van de eerst vervallene.
 5. Bij niet-tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente
  verschuldigd over hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt
  per keer een bedrag van e 5,- in rekening gebracht.
 6. De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van
  bedragen, die hem door de dierenarts in rekening worden gebracht voor de in sub 1 bedoelde verrichtingen.
 7. Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde
  bedrag en de daarop verschenen rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de
  buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden, exclusief BTW,
  gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van e 11,35.
 8. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene betalingsvoorwaarden dierenartsen,
  leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde”.
×

Neem contact op via WhatsApp
Klik hieronder om een chat te starten of stuur een mail naar mail@dierenartsenskarsterlan.nl

× Kunnen wij je helpen?